VELUX FONDEN inviterer boligsociale indsatser, foreninger, væresteder for unge, ungdomsskoler m.fl. til at fremsende ansøgninger med beskrivelse af indsatser, der vil udvikle konstruktive fællesskaber for sårbare unge eller unge i en socialt udsat position. 

Temaet udmeldes på baggrund af VELUX FONDENs dialog med en række civilsamfundsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og ungdomsforskere. 

Projektet skal udvikle et fællesskab, hvor unge i en socialt udsat position kan styrke personlige, sociale og/eller faglige kompetencer for derigennem at få bedre uddannelses- og jobmuligheder.

Udviklingsprojekternes formål

Formålet med de fremsendte indsatser skal være at udvikle et socialt fællesskab, hvor unge i en socialt udsat position konstruktivt kan udvikle personlige, sociale og/eller faglige kompetencer, der kan styrke de unges overgang til voksenlivet med fokus på at styrke de unges uddannelsesparathed og jobmuligheder.

Vi lægger vægt på, at udviklingsprojekterne har en umiddelbar effekt for de involverede unge.

Det konstruktive fællesskab skal være kendetegnet ved, at de unge føler sig trygge, anerkendte, værdsatte og ansvarlige i forhold til fællesskabets aktiviteter og opgaver.  En god omgangstone, plads til forskelligheder og muligheden for at udvikle sociale relationer og selvtillid er vigtige elementer.

Projekternes karakter og indhold

Forskning og erfaringer fra praksis viser, at unge i en socialt udsat position i høj grad efterspørger udviklende konstruktive fællesskaber. Med et konstruktivt fællesskab forstås et socialt fællesskab, hvor den unge gennem deltagelse i fælleskabet får mulighed for at udvikle såvel personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan understøtte den unges voksendannelse. Det kan f.eks. være et kollegialt fællesskab på en arbejdsplads/fritidsjob, et fællesskab i et værested eller et socialt fællesskab i en lokal forening eller en boligsocial indsats. Et fællesskab kan også fremstå som konstruktivt for den unge, fordi den unge oplever fællesskabet som forpligtende – at den unges deltagelse har en betydning. De unge skal opleve deres deltagelse i det konstruktive fællesskab som en mulighed for at kunne foretage et positionsskifte – som et dannelsessted.   

Med et konstruktivt fællesskab forstås et socialt fællesskab, hvor den unge gennem deltagelse i fælleskabet får mulighed for at udvikle såvel personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan understøtte den unges voksendannelse. 

VELUX FONDEN lægger vægt på, at konstruktive fællesskaber giver sårbare og socialt udsatte unge et fællesskab, hvor de kan møde voksne og andre unge at spejle sig i. Det gælder både fællesskabet med ligestillede og med unge og voksne, der ikke er i en socialt udsat position.

Vi anerkender, at fællesskabet med ligestillede og troværdige voksne er vigtig som en tryghedsramme. Unge i en socialt udsat position kan have behov for at møde andre unge med samme udfordringer eller samme særlige livserfaringer. Det kan give den unge en oplevelse af ikke at være alene med de udfordringer, som er årsagen til, at den unge er i en socialt udsat position. Der kan således være behov for etablering af en tryghedsramme, før unge i en socialt udsat position er parate til at indgå i konstruktive fællesskaber med andre unge.

Ansøger skal specifikt redegøre for, hvordan man vil sikre sig, at projektets indsatser når og vil rumme unge i en socialt udsat position. Desuden skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af, hvilke konkrete problemstillinger hos de unge, som indsatsen skal løse, og hvilke metoder, der vil blive anvendt og udviklet.

Krav til projekterne og ansøgningen

I projekterne må udviklingen af konstruktive fællesskaber meget gerne ske i et tværgående samarbejde mellem kommunale institutioner, lokale organisationer eller foreninger i civilsamfundet og lokale private virksomheder/det lokale erhvervsliv. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af motivationen for samarbejdet.

Ansøgningen skal – ud over VELUX FONDENs generelle krav til ansøgninger – indeholde beskrivelser af:

 • De metoder projektet vil udvikle
 • De kvalitative og kvantitative succeskriterier, som projektet vil blive evalueret på
 • Hvordan indsatsen vil nå unge i en socialt udsat position
 • Hvordan evalueringen af projektet vil blive tilrettelagt og gennemført
 • Hvordan ansøger sammen med projektets samarbejdspartnere vil gøre projektets fællesskaber konstruktive for de unge
 • Hvordan det konstruktive fællesskab vil blive udviklet til et dannelsessted for de unge
 • Hvordan de lokale ressourcer (civilsamfund, foreninger og/eller erhvervsliv) vil blive inddraget i projektet
 • Hvordan de unge sikres indflydelse og en aktiv rolle i projektet
 • Hvordan projektet vil bygge bro til de krav og forventninger, som de unge vil møde under uddannelse og på arbejdsmarkedet
 • Projektmedarbejdernes faglige kompetencer
 • Projektets dialog med de unges forældre

Målgruppen: Unge i en socialt udsat position

Projektets primære målgruppe skal være unge i en socialt udsat position. Unge i en socialt udsat position kan være unge, der er berørte af f.eks. en eller flere af følgende udfordringer: ensomhed, mobning, udelukkelse fra sociale fællesskaber, hyppige skoleskift, konfliktfyldte forældreskilsmisser, angst, psykisk mistrivsel, fattigdom, mistrivsel i skolen, anbringelse uden for hjemmet eller manglende deltagelse i det lokale foreningsliv.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af indsatsens specifikke målgruppe. Projekternes målgruppe kan være unge ned til 11 år og op til 25 år. Aldersgruppen i de enkelte projekter forventes af være mere afgrænsede - f.eks. 15-18 år eller 11-14 år.    

Ansøgningsfristen er den 8. december 2017 kl. 12.00

Ansøgninger fremsendes via vores digitale ansøgningsportal.

Link til ansøgningsportal

Hvem kan søge?

Ansøgninger kan fremsendes af f.eks. boligsociale indsatser, væresteder for unge, klubber for unge, foreninger eller ungdomsskoler.

Vi lægger vægt på, at der er tale om tværgående indsatser, hvor ansøger er katalysator og tovholder i en udviklingsproces, hvor de konstruktive fællesskaber skabes og udvikles i et lokalt samarbejde mellem f.eks. civilsamfundsorganisationer/frivillige foreninger, skoler, institutioner og/eller virksomheder, der kan være med til at udvikle et fællesskab, som de unge oplever motiverende, udviklende og konstruktivt.  

Ansøgere, der modtager bevilling, kan forvente at kunne starte projektet op fra sommeren 2018. 

Hvad kan der søges midler til?

VELUX FONDEN støtter alene nyskabende udviklingsprojekter, der ikke er omfattet af institutioners eller skolers kernedrift. Bevillinger fra VELUX FONDEN kan være omfattet af momsrefusionsbekendtgørelsens § 5. Betaling af fondsmoms eller andet bidrag til den kommunale momsudligningsordning kan ikke afholdes ud af en evt. bevilling fra VELUX FONDEN. 

Før du sender en ansøgning

Udover ovenstående krav til ansøgningen opfordrer vi dig til at læse vores generelle vejledning til indhold i ansøgninger på det sociale område.

Generel vejledning til ansøgninger

Læs mere

Klar til at sende din ansøgning?

Ansøgningsfristen er den 8. december 2017 kl. 12.00

Kontakt os gerne

Har du spørgsmål vedrørende ansøgninger til tema ”Udvikling af konstruktive fællesskaber for unge i en socialt udsat position”, er du meget velkommen til at kontakte os.