OBS: Lukket for ansøgninger. Ansøgningsfristen var den 3. oktober 2017

Museumsprogrammet: Invitation til interessetilkendegivelser fra de danske museer.

Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2014 at afsætte særlige uddelingsmidler til at styrke forsknings- og formidlingsindsatsen på de danske museer.

Ud fra ønsket om at imødekomme museernes aktuelle situation og udfordringer har det fra begyndelsen været fondens ønske at udforme museumsprogrammet i tæt dialog med museernes egne forslag, overvejelser og ønsker. Fonden gennemførte derfor i løbet af 2013 og 2014 en række møder med forskelligartede museer landet over. Resultaterne af dialogmøderne har været væsentlige for udformningen af satsningens formål, den ønskede projektkarakter og virkemidlerne. Fonden er fortsat i løbende dialog med museerne.

Fagområder

 • Alle kunst- og kulturhistoriske fagområder.

 • Alle fagområder inden for nyere formidling og museologi.

 • Naturhistoriske fagområder, hvis de i projektet indgår i tværfagligt samarbejde med et eller flere af de ovennævnte fagområder.

Det overordnede formål med programmet er at styrke museernes bestræbelser på at håndtere en aktuel, dobbelt udfordring: På den ene side ønsket om at styrke deres forskning. På den anden side ønsket om at udvikle deres formidling til et bredere publikum. Dette tænkes gjort ved at:

 • Styrke integrationen mellem museernes forsknings- og formidlingsaktiviteter.
 • Styrke samarbejde, brobygning og vekselvirkning mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes forskere.
 • Bidrage til, at humanvidenskabelig forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerende, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Det ideelle projekt rummer​

 • Både en forskningsdel og en formidlingsdel, der er tæt integrerede.
 • Både museumsforskere og -formidlere og universitetsforskere, som indgår i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte delprojekter.
 • Klart formulerede planer for, hvordan projektets forskningsmæssige resultater skal præsenteres og publiceres i videnskabeligt anerkendte sammenhænge.
 • Klart formulerede planer for, hvordan den opnåede viden skal formidles til publikum i konkrete former, herunder hvordan forskningsindholdets kritiske og komplekse indsigter tænkes formidlet i disse former.
 • Erfaringsopsamling og refleksion over forsknings- og formidlingsprojektets forløb og resultater i form af enten videndeling på seminarer og konferencer eller i form af følgeforskning eller anden afsluttende afrapportering med henblik på langsigtet udvikling og styrkelse af museumsområdet.

Herudover ser VELUX FONDEN gerne, at projektet rummer samarbejde mellem flere museer og internationale samarbejdsrelationer.

Bevillingsramme

Den samlede bevillingsramme for museumsprogrammet er for bevillingsåret 2018 udmeldt til ca. 15 mio. kr.

Da VELUX FONDEN ønsker at agere i en faciliterende rolle på grundlag af allerede spirende projekter, forventes en vis medfinansiering fra de deltagende institutioner.

Budgetposter og virkemidler

For at kunne imødekomme forskellige projektideer og eventuelt forskelligartede behov, interesser og kapaciteter hos de enkelte museer ønsker vi at tilbyde en så bred vifte af delvirkemidler som muligt, hvorigennem det enkelte museum, universitet og evt. anden videninstitution eller fagpersonale vil kunne engagere sig i det samlede projekt gennem forskelligartede samarbejdstyper og tilknytningsmuligheder.

Mulige delvirkemidler og budgetposter er følgende, men vil kunne suppleres med andre, som bedre vil kunne sikre det enkelte museums integration i det samlede projekt og projektets kvalitet og resultater.

 • Frikøb til museumsforskere og -formidlere samt universitetsforskere i dele af projektperioden.
 • Aflønning af - eller honorarer til - andet eksternt tilknyttet fagpersonale med særlige kompetencer, der måtte kunne understøtte realiseringen af det samlede projekts formål, herunder fx udenlandske gæsteforskere eller eksterne formidlingsspecialister.
 • Ph.d.- og/eller postdoc-stipendiemidler. (Fonden støtter dog ikke individuelle ph.d.- eller postdoc-projekter, men alene projekter, der er integrerede elementer i et kollektivt projekt.)
 • Frikøb til projektledelse.
 • Driftsudgifter, der er direkte relateret til projektet.
 • Udviklingsudgifter til projektrelaterede formidlingstiltag. (Fonden støtter dog ikke udgifter til fysiske udstillingsfaciliteter.)
 • Konference-, seminar-, rejse- og publikationsudgifter.

Dertil kommer 5 % uspecificeret overhead. Ingen af ovenstående delvirkemidler vil kunne ansøges isoleret, men alene som led i samlede projekter.

Første skridt - en interessetilkendegivelse

I første omgang ønsker vi blot at modtage en kortfattet interessetilkendegivelser. Den kan så danne grundlag for en evt. invitation til at udarbejde en ansøgning i fuld skala. 

Også museer, der tidligere har modtaget bevilling eller ansøgt, kan ansøge museumsprogrammet igen om andre projekter.

Krav til interessetilkendegivelser

Krav til interessetilkendegivelser:

Projektbeskrivelse (maks. 4 normalsider, dvs. 2.400 anslag inkl. mellemrum pr. side):

 • Det samlede projekts forsknings- og formidlingsmæssige formål og indhold samt dets forhold til aktuel forskning og formidling på området.
 • Kort præsentation af hvert delprojekt og sammenhængen mellem dem.
 • Projektperiode og -forløb. Herunder planer for videnskabelige publikationer og konkrete formidlingstiltag samt integrationen mellem forskning og formidling i projektet.
 • Institutionelle samarbejdsrelationer: Projektets organisering, deltagere, institutionelle tilhørsforhold.
 • Redegørelse for projektets betydning og rolle for hver af de deltagende institutioners forsknings- og formidlingsstrategier (synergi).

Kort CV for projektleder(ne) samt hoveddata for projektets øvrige deltagere (maks. 2 sider i alt).

Budgetoverslag i runde tal (maks. 1 side), herunder overslag over institutionernes medfinansiering.

Ansøgningsproces

Invitationer til udarbejdelse af fulde ansøgninger blandt de indsendte interessetilkendegivelser vil blive udsendt ved udgangen af november 2017. Fristen for indlevering af inviterede ansøgninger vil være i begyndelsen af februar 2018.

Som grundlag for VELUX FONDENs efterfølgende behandling af de inviterede ansøgninger vil der individuelt til hver enkelt ansøgning blive indhentet to eksterne sagkyndige vurderinger. Derefter vil der blandt de inviterede ansøgninger blive truffet beslutning om bevillinger i juni 2018.

13,9 mio. til tre forsknings- og formidlingsprojekter

Læs om de tre museumsprojekter, der senest har modtaget støtte fra fonden.

Har du spørgsmål om museumprogrammet, så kontakt os gerne:

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07