Bemærk, at ansøgningsfristen var 28.3.2017. 

VELUX FONDEN vil fremme samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis inden for social-, aldrings- eller miljøområdet.  

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem.

VELUX FONDEN vil derfor med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning fremme ligeværdige samarbejder mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet, der alle er væsentlige uddelingsområder i fondens almennyttige virke.

I 2016 uddelte vi 34,2 mio. kr. til syv tværgående projekter

Hent

Ved formulering og gennemførelse af projekter kan fagpersoner fra praksis bidrage med indsigt i de presserende problemstillinger, hverdagslivets betingelser og de systemisk og organisatorisk oplevede muligheder og barrierer inden for social-, aldrings- eller miljøområdet. De humanvidenskabelige forskere kan bidrage med forskningsbaseret udvikling af en dybere og bredere indsigt i de udfordringer, de tre områder står overfor, og kan være med til at pege på nye erkendelser og løsninger til gavn for samfundet.

Denne samfundsmæssige værdiskabelse ønsker VELUX FONDEN at styrke og synliggøre gennem bevillinger til tværgående, tæt integrerede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor fondens mangfoldighed af uddelingsområder bliver afsæt for en særlig mulighed for at støtte samarbejder og videnspredning mellem forskellige sektorer i samfundet til gavn for borgerne.

Projektforudsætninger på de tre områder: 

Humanvidenskab – det sociale område (HUM-SOC)

Forudsætninger for projekter i gruppen ’humanvidenskab – det sociale område’ (HUM-SOC):

 • Der ønskes projekter med fokus på helhedsorienterede indsatser i børnefamilier med et tydeligt samspil mellem familien, kommunen og civilsamfundet, på etablering af konstruktive fællesskaber for unge eller voksne i en socialt udsat position eller på ældre som en lokalsamfundsressource.
 • Projektet skal rumme både humanvidenskabelige universitetsforskere (se næste punkt), evt. tillige andre relevante forskere fra andre forskningsinstitutioner, og praksisaktører fra det offentlige og/eller civilsamfundet i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte dele.
 • Den humanvidenskabelige forskningsdel skal varetages af universitetsforskere fra de universiteter (KU, AU, SDU, AAU, RUC, CBS og ITU) og de fagområder, der er omfattet af Fondens humanvidenskabelige uddelingsområde (alle humanistiske fag og de nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, psykologi, politologi og sociologi) samt de humanvidenskabelige dele af folkesundhedsvidenskab).
 • Projektet skal have både samfundsmæssig og videnskabelig relevans.
 • Forskningsdelen kan ikke alene være følgeforskning, dataindsamling eller evaluerende afrapportering, men skal også rumme et originalt og mere grundvidenskabeligt orienteret humanvidenskabeligt forskningsformål og -afkast.
 • Praksisdelen med fokus på udvikling skal være metodisk fornyende og tillige gerne rumme praksissamarbejder på tværs af faggrupper og sektorer. Derudover skal projektets praktiske konsekvenser kunne forankres og være økonomisk bæredygtige. Det er en forudsætning, at praksisdelens metoder skal kunne beskrives opsummerende ved projektets afslutning på baggrund af Socialstyrelsens Vidensdeklaration af sociale indsatser og metoder.
 • I praksisdelen skal der være fokus på konkrete effekter for de involverede målgrupper.
 • Det samlede projekt skal bidrage afgørende til realisering af praksisområdets formål med effekter og på måder eller niveauer, som ikke ville være mulige uden forskningsdelen.
 • Forsknings- og praksisdelen skal være tæt integrerede i det samlede projektdesign og være hinandens forudsætninger for at kunne realisere projektets formål.
 • Der skal være klart formulerede planer for, hvordan de forskningsmæssige og praktiske resultater vil blive formidlet (for forskningsdelen i videnskabeligt anerkendte sammenhænge).
 • Projektet må ikke direkte fremme specifikke kommercielle interesser, formål eller parter.

 

Humanvidenskab – aldringsområdet (HUM-ALD)

Forudsætninger for projekter i gruppen ’humanvidenskab – aldringsområdet’ (HUM-ALD):

 • Der ønskes især projekter med fokus på ældres håndtering af livsvilkår og sygdom, fx inden for ældre og kræft, ældre og rehabilitering samt ældre og polyfarmaci og multisygdom.
 • Projektet skal rumme både humanvidenskabelige universitetsforskere (se næste punkt), evt. tillige andre relevante forskere fra andre forskningsinstitutioner, og praksisaktører i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte dele.
 • Den humanvidenskabelige forskningsdel skal varetages af universitetsforskere fra de universiteter (KU, AU, SDU, AAU, RUC, CBS og ITU) og de fagområder, der er omfattet af Fondens humanvidenskabelige uddelingsområde (alle humanistiske fag og de nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, psykologi, politologi og sociologi) samt de humanvidenskabelige dele af folkesundhedsvidenskab).
 • Projektet skal have både samfundsmæssig og videnskabelig relevans.
 • Forskningsdelen kan ikke alene være følgeforskning, dataindsamling eller evaluerende afrapportering, men skal også rumme et originalt og mere grundvidenskabeligt orienteret humanvidenskabeligt forskningsformål og -afkast.
 • Praksisdelen med fokus på udvikling skal være metodisk fornyende og tillige gerne rumme praksissamarbejder på tværs af faggrupper og sektorer. Derudover skal projektets praktiske konsekvenser kunne forankres og være økonomisk bæredygtige.
 • I praksisdelen skal der være fokus på konkrete effekter for de involverede målgrupper.
 • Det samlede projekt skal bidrage afgørende til realisering af praksisområdets formål med effekter og på måder eller niveauer, som ikke ville være mulige uden forskningsdelen.
 • Forsknings- og praksisdelen skal være tæt integrerede i det samlede projektdesign og være hinandens forudsætninger for at kunne realisere projektets formål.
 • Der skal være klart formulerede planer for, hvordan de forskningsmæssige og praktiske resultater vil blive formidlet (for forskningsdelen i videnskabeligt anerkendte sammenhænge).
 • Projektet må ikke direkte fremme specifikke kommercielle interesser, formål eller parter.
Humanvidenskab – miljøområdet (HUM-MILJØ)

Forudsætninger for projekter i gruppen ’humanvidenskab – miljøområdet’ (HUM-MILJØ):

 • Der ønskes især projekter, der bidrager positivt til et dansk hav i balance og en bæredygtig brug af land i Danmark.
 • Projektet skal rumme både humanvidenskabelige universitetsforskere (se næste punkt), evt. tillige andre relevante forskere fra andre forskningsinstitutioner, og aktører fra det offentlige og/eller civilsamfundet, der arbejder med miljø og bæredygtighed i praksis. Projektdeltagerne skal indgå i tæt integrerede samarbejdsrelationer gennem projektets enkelte dele.
 • Den humanvidenskabelige forskningsdel skal varetages af universitetsforskere fra de universiteter (KU, AU, SDU, AAU, RUC, CBS og ITU) og de fagområder, der er omfattet af Fondens humanvidenskabelige uddelingsområde (alle humanistiske fag og de nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, psykologi, politologi og sociologi) samt de humanvidenskabelige dele af folkesundhedsvidenskab).
 • Projektet skal have både samfundsmæssig og videnskabelig relevans.
 • Forskningsdelen kan ikke alene være følgeforskning, dataindsamling eller evaluerende afrapportering, men skal også rumme et originalt og mere grundvidenskabeligt orienteret humanvidenskabeligt forskningsformål og -afkast.
 • Den praktiske del skal have fokus på udvikling og være metodisk fornyende og tillige gerne rumme samarbejder på tværs af praktiske faggrupper og sektorer. Derudover skal projektets praktiske konsekvenser kunne forankres og være økonomisk bæredygtige.
 • I den praktiske del skal der være fokus på konkrete positive miljøeffekter.
 • Det samlede projekt skal bidrage afgørende til realisering af den praktiske dels formål med effekter og på måder eller niveauer, som ikke ville være mulige uden forskningsdelen.
 • Forsknings- og praksisdelen skal være tæt integrerede i det samlede projektdesign og være hinandens forudsætninger for at kunne realisere projektets formål.
 • Der skal være klart formulerede planer for, hvordan de forskningsmæssige og praktiske resultater vil blive formidlet (for forskningsdelen i videnskabeligt anerkendte sammenhænge).
 • Projektet må ikke direkte fremme specifikke kommercielle interesser, formål eller parter.

Bevillingsramme

VELUX FONDEN har til initiativet afsat op til ca. 30 mio. kr. til bevillinger i 2017.
Vi ser gerne overvejelser om eventuel medfinansiering fra de deltagende institutioner og organisationer.

Der kan søges midler til finansiering af følgende udgifter:

 • Ph.d.- eller postdoc-stipendiemidler.
 • Lønudgifter til nødvendige frikøb af universitetsforskere.
 • Frikøb/løn til projektledelse og projektmedarbejdere.
 • Konference-, seminar-, rejse-, møde- og publikationsudgifter.
 • Øvrige driftsudgifter, der er direkte relaterede til projektet.
 • Mindre udgifter til evt. nødvendigt projektrelateret udstyr.
 • Formidling af projektets resultater.
 • Forankring af projektets metoder og aktiviteter.

Interessetilkendegivelser

Der skal i første omgang ikke indsendes fuldt udarbejdede ansøgninger, men kortfattede interessetilkendegivelser.

Interessetilkendegivelsen skal først og fremmest formuleres, så den bedst muligt giver grundlag for at vurdere indfrielsen af opslagets hovedformål og ovenstående projektforudsætninger.

For at sikre tilstrækkeligt vurderingsgrundlag for både forsknings- og praksisdelen og det integrerede samarbejde mellem dem bør der tilstræbes en ligelig fordeling mellem redegørelserne og detaljeringsgraden for de to dele.

Interessetilkendegivelsen vil kun komme i betragtning, hvis samarbejdsrelationerne til praksis er etableret, ikke kun påtænkt, og hvis praksisdelen er tilstrækkeligt udfoldet, og hvis de tilstræbte konkrete sociale eller miljømæssige effekter af projektet er beskrevet.

En interessetilkendegivelse skal indeholde:

Projektbeskrivelse (maks. 3 sider)

 • Det samlede projekts forsknings- og praksismæssige formål og indhold.
 • Projektets forhold til aktuel national og international forskning.
 • Projektets forhold til aktuel praksis og udfordringer på området (de konkrete iagttagelser, erfaringer og udviklingstendenser i praksismiljøet, der er motivation for projektets praksisdel).
 • Projektets målgruppe (herunder antal deltagere, og hvordan de vil blive inddraget i projektet).
 • Projektets konkrete aktiviteter og metoder.
 • Projektets organisering, aktive projektdeltagere, organisatoriske forankring og opbakning, herunder organisering af samarbejdet mellem forskning og praksis.
 • Projektperiode, -forløb og forventede resultater for hhv. forskningsdelen og praksisdelen, herunder de konkrete effekter for de involverede borgere.

Kort CV for projektleder og projektmedarbejdere (maks. 2 sider i alt).

Budgetoverslag i runde tal, herunder overslag over institutionernes evt. medfinansiering (maks. 1 side).

Ansøgningsprocessen

Invitationer til udarbejdelse af fulde ansøgninger blandt de indsendte interessetilkendegivelser vil blive udsendt i slutningen af maj 2017. Fristen for indlevering af inviterede ansøgninger vil være i midten af august 2017.

Som grundlag for VELUX FONDENS efterfølgende behandling af de inviterede ansøgninger vil der til hver enkelt ansøgning blive indhentet to eksterne sagkyndige vurderinger. Derefter vil der blandt de inviterede ansøgninger blive udmøntet bevillinger i begyndelsen af november 2017.

Læs artikel om tankerne bag VELUX FONDENs tværgående initiativ

 

Kontaktoplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, herunder om dit projekt vil opfylde de oplyste projektforudsætninger ovenfor.

Humanvidenskab:

 

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07

Det sociale område: 

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35

Aldringsområdet:

Miljøområdet: