VELUX FONDEN støtter aldringsforskning, der bidrager med viden til forbedring af livskvaliteten for den ældre del af befolkningen.

Området er prioriteret i fondens fundats fra 1981. Fonden har i 2017 en samlet ramme på 20 mio. kr. til aldringsforskning.

Vi ønsker at give forskeren de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskning. Det kan ske på flere niveauer i forskerkarrieren, fx gennem postdoc-projekter eller til etablerede forskergrupper. 

Læs artiklen 'Dansk aldringsforskning på verdenskortet'

Det er samtidig vigtigt, at bevillingerne inden for aldringsforskning kommer den ældre befolkningsgruppe til gavn og er relevante for sundheds- og plejesektoren samt beslutningstagerne.

Vi modtager altid gerne større nationale projekter inden for aldringsforskningen.

Særligt fokus inden for aldringsforskningen i 2017: 

Rehabilitering af ældre

VELUX FONDEN ønsker med denne satsning at styrke rehabiliteringen af ældre markant. Det sker gennem støtte til postdocprojekter med særlig fokus på de neurogenerative sygdomme som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. 

Det er en forudsætning, at rehabiliteringsindsatsen tager afsæt i involvering af patienter og pårørende.

Fokus er på tværfaglig rehabiliteringsforskning, der inddrager biologiske, sociologiske og psykologiske aspekter. Projekterne må samtidig gerne fremme det forskningsmæssige samarbejde på tværs af primær og sekundær sektor.

Har du en idé til et projekt?

Send os din interessetilkendelgivelse senest den 17. januar 2018 kl. 12.00.

Læs mere om krav til interessetilkendegivelser og ansøgningsproces

Humanvidenskabelig forskning og aldringsområdet

Med en stigende alder og små fødselsårgange bliver den ældre befolkningsgruppe en stadig større andel af befolkningen. Det udfordre vores pleje- og behandlingssystem. Der er brug for nye og nytænkende løsninger.

For at få nye perspektiver på aldringsforskningen ønsker VELUX FONDEN - med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning - at fremme ligeværdige samarbejder med forskere og aktører inden for aldringsområdet.

Vi ønsker således, at drage fordel af vores mangfoldige uddelingsområder, som giver en særlig mulighed for at understøtte samarbejder og videnspredning mellem aldringsområdet og det humanvidenskabelige område.

Læs mere under 'Det tværgående program'.

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet og overlevelse kan forbedres og deres behandlingsforløb optimeres.  

Kræftsygdomme hos ældre er et område, som kræver øget fokus, da risikoen for at få en kræftsygdom stiger med alderen. Hvor det tidligere var hjertekarsygdomme, der var den hyppigste dødsårsag i Danmark, i dag er det kræft.

De fleste undersøgelser og behandlinger på kræftområdet har haft fokus på den yngre patient. Viden om hvordan man optimalt behandler ældre mennesker med kræft er efterspurgt.

Internationalt er de første klinikker for ældre kræftpatienter (onko-geriatriske klinikker) etableret, men der mangler forsat megen viden og evidens på området.

Se hvilke projekter vi allerede støtter her.

Vi modtager gerne løbende ansøgninger vedrørende forskningsprojekter om kræft hos ældre.

Ældre og medicin

VELUX FONDEN ønsker at medvirke til at sikre forskningsmæssige resultater, der kan fjerne dilemmaer og uhensigtsmæssig medicin brug blandt ældre.

OBS: Fristen for ansøgning var den  21. november 2017 kl. 13.00.

Se seneste opslag og krav til ansøgning

Aktuelle opslag

Støtte til postdoc-projekter om rehabilitering

Deadline for projektidéer er den 17. januar kl. 12.00

 
Kontakt os