Her finder du svar på nogle de spørgsmål, vi ofte får.

 

Hvad er en interessetilkendegivelse?

En interessetilkendegivelse er en indledende, kort beskrivelse af en idé/projektforslag, der evt. kan føre til en ansøgning til en af fondene.

 

Hvis jeg sender en interessetilkendegivelse, hvornår hører jeg så fra jer?

Der går højst et par måneder.

 

Hvis jeg sender en ansøgning, hvornår får jeg så svar?

Fra vi modtager en ansøgning, går der typisk 6-9 måneder, før det er afklaret, om det bliver til en bevilling eller et afslag. Alle ansøgere modtager et svar på deres ansøgning pr. e-mail. Vi begrunder ikke afslag på ansøgninger. Læs mere om vores ansøgningsproces herunder.

Ansøgningsproces

 

Hvornår holder VILLUM FONDEN bestyrelsesmøder?

VILLUM FONDEN mødes fem gange om året. Indimellem er der arbejdsgruppemøder, hvor bestyrelsesmedlemmer, faglige eksperter og sekretariatet mødes om indkomne ansøgninger.

 

Hvornår holder VELUX FONDEN bestyrelsesmøder?

VELUX FONDEN mødes seks gange om året. Indimellem er der arbejdsgruppemøder, hvor bestyrelsesmedlemmer, faglige eksperter og sekretariatet mødes om indkomne ansøgninger.

 

Kan man søge igen, selvom man har søgt tidligere?

Ja, naturligvis – så længe det er indenfor de områder, fondene støtter. Og så længe det drejer sig om et nyt/andet projekt.

 

Kan man søge igen, selvom man har fået støtte tidligere?

Ja, det er muligt.

 

Kan man kun søge indenfor de områder, I støtter? Hvad nu, hvis man har en ’vild’ idé?

Vi tager altid gerne en snak om en idé.

 

Kan man søge støtte til et projekt, der dækker flere af jeres uddelingsområder?

Ja, fondene støtter også gerne tværgående projekter. Det kan være større projekter, der både favner forskning og empiri eller flere forskningsområder under én hat.

 

Hvilke områder støtter I?

Fondene støtter en lang række forskellige uddelingsområder. Læs mere under menupunktet ’Det støtter vi’.

 

Hvad betyder det, at I er almennyttige fonde?

At vi ikke kan støtte projekter, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

 

Hvad gælder for overhead/administrationsudgifter, når man søger hos jer?

VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN accepterer et beløb på maks. 5 % af projektets samlede budget til uforudsete udgifter og generelle administrationsudgifter, som ikke direkte kan henføres til det støttede projekts merbelastning af instituttets ressourcer.

Fondene støtter tillige specificerede merudgifter til administration, som kan henføres til det støttede projekts merbelastning af instituttets ressourcer, herunder ekstraudgifter til sekretærhjælp, husleje, IT, varme, el, telefon, kopiering mv. Beløbet må ikke overstige 20 % af projektets udgifter.

For VILLUM FONDENs uddelinger til teknisk og naturvidenskabelig forskning gælder dog, at der udelukkende accepteres et beløb på maks. 15 % af projektets samlede budget til uspecificerede overheadudgifter.

 

Det støtter vi ikke