OBS: Fristen for ansøgning var den 21. november 2017 kl. 13.00

VELUX FONDEN ønsker at fremme forskning med fokus på ældres brug af medicin. 

Formålet er at skabe grundlag for implementering af løsninger, som fjerner dilemmaer og uhensigtsmæssig brug af medicin hos ældre ved sektorovergange eller i livets sidste fase.

Der kan både være tale om støtte til konkrete interventionsprojekter, feasibility studier eller mere eksplorative forskningsprojekter. 

Målgruppen for projekterne er sårbare ældre over 75 år. Det kan fx være plejehjemsbeboere, ældre med nedsat fysisk eller mental funktionsevne eller ældre sidst i livet.

Samarbejde med praksismiljøer er en forudsætning

Projekterne skal omfatte problemstillinger af relevans for både ældre mennesker og de sundhedsfaglige miljøer. Det er en forudsætning, at enten almen praksis eller kommuner aktivt indgår i projektet. Projekter hvor der sker aktiv medinddragelse af patienter eller pårørende i forskningsprocessen vil blive foretrukket.

Ansøgningen kan være på dansk eller engelsk og skal indeholde følgende:

  • Projektbeskrivelse (max 5 sider/14.000 anslag, ekskl. referencer)
  • Resumé på dansk
  • Budget og tidsplan
  • CV på max 1-2 sider inkl. max 10 publikationer samt kort CV på eventuelle medansøgere
  • Husningstilsagn
  • Tilsagn fra samarbejdspartnere

Krav til ansøgningen

Der kan søges til selvstændige forskningsprojekter eller afgrænsede delprojekter af større forskningsprojekter indenfor temaet ældre og medicin.

Budgetrammen for ansøgningerne er maksimalt ca. 2 mio. kr. med en projektperiode på 1 – 3 år til finansiering af løn- og driftsudgifter. Der kan medgå midler til projektledelse i praksissektoren efter nærmere redegørelse for behovet. Der kan ikke søges om midler til ph.d.-afgift eller supervision.

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, herunder hvilke nye erkendelser og effekter man forventer at opnå, hypoteser og originalitet, redegørelse for målgruppe og metode, projektplan (gerne GANTT chart), etiske forhold og overvejelser omkring inddragelse af ældre og pårørende i forskningsprocessen, effektmål og projektets langsigtede effekt og overvejelser om spredning og implementering.

Ansøgningsproces

Ansøgningerne vil blive vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg og endeligt behandlet af VELUX FONDENs bestyrelse i marts 2018. Fonden forventer projektstart i sommeren 2018. Bevillingsmodtagerne må påregne at deltage i en netværksgruppe med henblik på videndeling og erfaringsopsamling.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54